Pravilnik

Spoštovani obiskovalci in obiskovalke fitnesa!
Da bi se v našem fitnes studiu vsi skupaj dobro počutili in ohranjali pozitivno vzdušje vas prosimo, da upoštevate pravilnik Fitnes studia Peter Klepec.

SPLOŠNE DOLOČBE

 • V garderobe in vadbene prostore je dovoljen vstop samo vadečim osebam (ki se mora pred začetkom vadbe javiti na recepciji) in osebju Fitnes studia Peter Klepec,
 • receptor je upravičen preveriti vadbeno kartico in identifikacijo stranke ob vstopu v prostore Fitnes studia Peter Klepec,
 • v kolikor se stranka ne želi identificirati ali krši hišni red Fitnes studia Peter Klepec, ji receptor ni dolžan dovoliti dostopa v vadbene prostore, pri tem stranka ni upravičena do povračila vplačil ali predplačil.
 • vadbena kartica ni prenosljiva in je vezana zgolj na osebo, ki je poravnala vadnino in kateri je bila izdana,
 • ostalim obiskovalcem ni dovoljen vstop v vadbene prostore ali garderobe Fitnes studia Peter Klepec brez spremstva zaposlenega v Fitnes studiu Peter Klepec,
 • Vadeči vadi na lastno odgovornost v Fitnes studiu Peter Klepec,
 • vadeči mora izvajati vadbo v Fitnes studiu Peter Klepec v skladu s splošnimi pravili vadbe, določenimi za posamezno obliko vadbe,
 • med vadbo v fitnesu in na vodenih vadbah je OBVEZNA uporaba brisače,
 • v vadbene prostore je vstop dovoljen samo v čisti dvoranski obutvi, katera ne pušča sledi,
 • vadeči je dolžan skrbeti za vzdrževanje reda in čistoče v vseh vadbenih prostorih Fitnes studia Peter Klepec,
 • vadeči s svojim obnašanjem ne ovira ali moti ostalih, ki vadijo, po uporabi čim prej sprosti klop ali trenažer in tako omogočiti nemoteno vadbo drugim obiskovalcem. Po končani vadbi se ne zadržuje na trenažerjih.
 • Fitnes studio Peter Klepec si pridržuje pravico do spremembe urnika vadb in spremembe cen v Fitnes studiu Peter Klepec brez predhodne najave,
 • Fitnes studio Peter Klepec si pridržuje pravico spremembe lokacije vadbe z nadomestnimi primerljivimi prostori ali proporcionalno vračilo vrednosti karte v primeru predčasne zaključitve sezone vadbe,
 • denarja za vplačane karte (mesečne ali sezonske) ne vračamo,
 • v primeru kakršnih koli težav ali vprašanj, se vadeči obrne na osebje ali recepcijo Fitnes studia Peter Klepec,
 • knjigo pritožb in pohval stranka, obiskovalec ali vadeči dobi na recepciji Fitnes studia Peter Klepec. Vpis v knjigo ni omejen, omejitev velja samo za pregled knjige pritožb in pohval Fitnes studia Peter Klepec, ki je dovoljena samo pristojnim osebam Fitnes studia Peter Klepec,
 • knjigo pritožb in pohval stranka, obiskovalec ali vadeči dobi na recepciji Fitnes studia Peter Klepec. Vpis v knjigo ni omejen, omejitev velja samo za pregled knjige pritožb in pohval Fitnes studia Peter Klepec, ki je dovoljena samo pristojnim osebam Fitnes studia Peter Klepec,
 • naprošamo vas, da upoštevate delovni čas. Zaključite s treningom najkasneje 10 minut pred koncem delovnega časa, da se lahko še nemoteno stuširate in preoblečete.

RAVNANJE Z UTEŽMI, POSPRAVLJANJE UTEŽI IN OSTALE OPREME

 • Metanje uteži na tla ni dovoljeno, prepovedano je tudi odlaganje uteži na klopi ali sedeže trenažerjev.
 • svetujemo, da pred začetkom uporabe vadbenih naprav dobro preverite, ali je zaponka na utežeh pravilno nameščena, da ne bi prišlo do zdrsa uteži in s tem do poškodb,
 • vadeči po uporabi napravo za seboj očisti oz. zapusti v urejenem stanju, rekvizite pa po uporabi vsakokrat pospravi na za to predvidena mesta.

IZGUBA, POŠKODBA, ŠKODA

 • V primeru poškodovanja in izgube garderobnega ključka, rekvizita ali ostale opreme, ki sodijo v last Fitnesa Peter Klepec, se zaračuna škoda v pavšalnem znesku, ki je v veljavi na dan dogodka (zapisana v ceniku), oziroma katerega znesek je določen ali vsaj določljiv v pravnem prometu,
 • v primeru naklepnega poškodovanja, poškodovanja iz malomarnosti ali zaradi neupoštevanja pravilnika in navodil osebja, povzročene poškodbe/škode oz. stroške poškodbe/škode lahko Fitnes studio Peter Klepec vadečemu zaračuna in od njega uveljavlja celotno odškodnino, vključno z morebitnim izgubljenim prihodkom Fitnes studia Peter Klepec,
 • za izgubo ali krajo osebnih in drugih predmetov Fitnes studio Peter Klepec ne odgovarja, zato osebne predmete shranjujte v garderobah oz. v zato namenjenih omaricah,
 • najdene predmete v Fitnes studiu Peter Klepec hranimo 7 dni, po preteku navedenega roka gredo predmeti v odstranitev,
 • zaradi osebne varnosti in varnosti ostalih udeležencev, o vseh morebitnih napakah ali poškodbah na fitnes opremi, obvezno obvestite osebje fitnesa.

ZDRAVSTVENE OMEJITVE

 • Vadeči je dolžan obvestiti osebje fitnesa o svojem zdravstvenem stanju in iz tega izhajajočih omejitvah pri vadbi,
 • fitnes in njegovi zaposleni ne morejo prevzeti nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi ali kot posledica vadbe ali uporabe storitev fitnesa tudi v primeru, da so bili seznanjeni z omejitvami ter možnimi zdravstvenimi težavami vadečega oz. uporabnika storitev,
 • v kolikor stranka podatke o zdravstvenem stanju zamolči, priredi, prikrije in nastanejo poškodbe ali poslabšanje zdravja gre le-to na njeno lastno odgovornost,
 • če med vadbo občutite slabost ali neprijetno počutje, TAKOJ prekinite vajo in se posvetujte s trenerjem.

MLADOLETNE OSEBE

 • Za mladoletno osebo jamčijo in odgovarjajo njegovi starši ali skrbniki,
 • vadba poteka izključno in samo po navodilih, ki jih poda osebje Fitnes studia Peter Klepec,
 • mladoletna oseba ni upravičena do popusta pri plačilu vadnine zaradi omejene uporabe določenih rekvizitov ali prostorov,
 • mladoletna oseba je dolžna upoštevati vse alineje tega pravilnika,
 • osebam mlajšim od 14 let ni dovoljeno zadrževanje v fitnesu, osebe med 14 do 16. letom starosti lahko vadijo v spremstvu staršev ali trenerja.

UPORABA SANITARIJ IN TUŠEV

 • Naprošamo vas, da toaletne prostore in tuše po njihovi uporabi pustite v čistem stanju, saj bo le tako možna neomejena uporaba tudi ostalim članom.

PRAVILA PRI NAKUPU MESEČNE KARTE

 • Mesečna karta se kupi ZA TEKOČI MESEC VNAPREJ.
 • fitnes mesečna karta velja cel mesec (Primer: od vključno 6.1.2015 do vključno 5.2.2015. Dne 6.2.2015 stranka že vplača novo karto),
 • karto je možno zamrzniti le 2x letno in sicer ob predhodni najavi (zimske ali poletne počitnice), ali v primeru bolniške odsotnosti, a le s kopijo bolniškega lista.
 • od članov pričakujemo, da bodo svoje obveznosti pravočasno poravnavali, najkasneje ob pričetku novega termina.

PREPOVED VADBE, KORIŠČENJA PROSTOROV ALI STORITEV

 • Osebje Fitnes studia Peter Klepec lahko na podlagi tega hišnega reda z ustno utemeljitvijo prepove vadečemu vadbo in sicer bodisi posamezno vadbo oz. v primeru hujših ali ponavljajočih se kršitev (dve kršitvi ali več v obdobju 6 mesecev) tudi prepoved vstopa v prostore Fitnes studia Peter Klepec, vadeči oz. uporabnik storitve v primeru prepovedi vadbe ni upravičen do vračil vplačil, predplačil ali drugih stroškov vadbe,
 • najem vadbenih prostorov za podjetja, športne klube/društva in trenerje se ureja s pogodbo,
 • Fitnes studio Peter Klepec prepoveduje najem in uporabo infrastrukture Fitnes studia Peter Klepec v obliki podnajema drugim uporabnikom Fitnes studia Peter Klepec v celoti ali delno.

V kolikor se pravilnik izobešen na oglasni tabli Fitnes studia Peter Klepec vsebinsko ne ujema s pravilnikom objavljenim na internetni strani Fitnes studia Peter Klepec, se smatra za veljavnega prvi navedeni. Vsakega novega ali ponovno vpisanega člana Fitnes studia Peter Klepec se seznani s hišnim redom Fitnes studia Peter Klepec.

FITNES STUDIO PETER KLEPEC SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO PRILAGAJANJA IN SPREMEMB HIŠNEGA REDA. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL VELJAJO TISTI DAN, KO SO IZOBEŠENA V PROSTORIH FITNES STUDIA PETER KLEPEC.